• Информация за преценяване необходимостта от ЕО
 • Уведомления по чл.10 от Наредбата за оценка за съвместимост
 • Екологични оценки

Информация за преценяване необходимостта от ЕО
Уведомления по чл.10 от Наредбата за оценка за съвместимост
Екологични оценки
 • Информиране за инвестиционно намерение
 • Информация за преценяване необходимостта от ОВОС
 • Уведомление по Наредбата за оценка за съвместимост със защитените зони

Информиране за инвестиционно намерение
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС
Уведомление по Наредбата за оценка за съвместимост със защитените зони
 • Планове за управление на Защитени територии
 • Разработване на модели и карти на разпространението на природни местообитания и видове чрез прилагането на ГИС

Планове за управление на Защитени територии
Разработване на модели и карти на разпространението на природни местообитания и видове чрез прилагането на ГИС
 • Програми за управление на отпадъци
 • Заявления за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци
 • Листи за класификация на отпадъци
 • Охарактеризиране на отпадъци
 • Планове за управление на минни отпадъци
 • Инструкции за експлоатация на депа за отпадъци

Програми за управление на отпадъци
Заявления за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци
Листи за класификация на отпадъци
Охарактеризиране на отпадъци
Планове за управление на минни отпадъци
Инструкции за експлоатация на депа за отпадъци
 • Заявления за водоползване
 • Планове за собствен мониторинг
 • Моделиране замърсяването на водни обекти 

Заявления за водоползване
Планове за собствен мониторинг
Моделиране замърсяването на водни обекти 
 • Планове за управление на околната среда в общните
 • Планове за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ)
 • Дисперсионно моделиране разпространението на замърсители във въздуха

Планове за управление на околната среда в общните
Планове за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ)
Дисперсионно моделиране разпространението на замърсители във въздуха
 • Заявленя за издаване на комплексни разрешителни
 • Годишни доклади за изпълнение на комплексните разрешителни

Заявленя за издаване на комплексни разрешителни
Годишни доклади за изпълнение на комплексните разрешителни
 • Провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски и горски територии за поромишлено и жилищно строителство

Провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски и горски територии за поромишлено и жилищно строителство
 • Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии
 • Авариен план за защита при бедствия
 • Схеми за евакуация

 


Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии
Авариен план за защита при бедствия
Схеми за евакуация

 
Prev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Next
Имате въпроси? Свържете се с нас, ние ще Ви отговорим!
Свържете се с нас

Ние сме ВАНГ ЕООД

ВАНГ е консултантска фирма, създадена през 1994 в отговор на повишените изисквания за висококачествено екологично планиране, проектиране и експлоатация.

ВАНГ е специализирана в провеждането на екологични разработки свързани с получаване на разрешителни от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), регионалните инспекции за опазване на oколната среда (РИОСВ - Бургас, РИОСВ - Стара Загора, РИОСВ - Варна и т.н., басейнови дирекции (Басейнова дирекция за черноморски район, Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район и т.н.) и привеждане на дейностите в съответствие с нормативните изисквания в областта на околната среда.

За Вас работи екип от специалисти с дългогодишен практически опит в областта на екологичните дейности и експертизи, управлението на околната среда и оценка на риска.

Основните предимства на ВАНГ

1.Конкурентни цени на предлаганите услуги;

2.Дългогодишен опит и широк обхват на предлаганите услуги;

3.Мобилност и осъществяване на услугите на територията на цялата страна;

4.Кратки срокове за изпълнение на  възложените услуги;

5.Коректно отношение към всеки клиент;

6.Пълна прозрачност, отчетност и яснота в изпълнението на целия спекър от предлагани услуги.

ВАНГ работи в тясно сътрудничество с ЕКО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, разполагащо с акредитирана лаборатория за : атмосферен въздух (емисии и имисии), води, почви и отпадъци.

Изтегли брошура на ВАНГ ЕООД

За контакти с нас:

ВАНГ ЕООД
Бургас, к-с "Славейков", Бизнес сграда - бл.126, Вх.А, ет.3, офис 10 (срещу Технополис)
e-mail: office@vang.bg
e-mail: vang@vang.bg
Тел: 0885136585; 0878811297; 0882411118; 0884265150; 056/586666

Факс:056/586600

Замърсяването на атмосферния въздух в страната и град Бургас
НОВИНИ

Облекчават процедурата по класификация на отпадъците

Министерство на околната среда и водите изготвя нова наредбата за класификация на отпадъците, която ще замени досега съществуващата Наредба № ...

ГАЛЕРИЯ
Contact Us